1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU Buna mukabil fıkranın son cümlesinde, yapılan yatırım nedeniyle taşınmaz maliklerinden değer artış bedeli de alınamayacağı düzenlenmiştir. ‘Arazi’ sözcüğüyle sınırlı olarak esası incelenen 14. Maddeyle Hükûmet, kişilerin...

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU Açıklanan nedenlerle, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 14. Maddelerine aykırı olduğu ve iptal edilmesinin gerektiği kanısıyla, çoğunluk yönündeki karara karşıyız. » Kanımızca, Anayasa’nın « Mülkiyet hakkı »nı...